Vậy “Tiền” đi đâu rồi thế?

Tiền đi đâu rồi?

Vậy “Tiền” đi đâu rồi thế?Một khi đất nước đang khủng hoảng, ngân hàng sẽ không còn tiền!

       – Vậy tiền biến đi đâu?

       – Tiền đã cấp cho các tổ chức, các nhà máy, xí nghiệp.

       – Vậy các tổ chức mang tiền đi đâu?

       – Các tổ chức phát tiền cho mọi người.

       – Vậy mọi người mang tiền đi đâu?

       – Mọi người mang tiền tới cửa hàng, tới chợ để mua đồ.

       – Vậy các cửa hàng mang tiền đi đâu?

       – Tiền từ các cửa hàng phải nộp vào ngân hàng.

       – Nếu vậy thì một khi các cửa hàng đều nộp tiền vào ngân hàng, thì tại sao ngân hàng lại không còn tiền vậy? 

Vô lý thật!