Khung chương trình đào tạo ngành tài chính ngân hàng tại ĐH Duy Tân

Khái niệm chung về Ngành Tài chính – Ngân hàng tại ĐH Duy Tân

Đây là chuyên ngành học liên quan đến các hoạt động dịch vụ giao dịch, luân chuyển và kinh doanh tiền tệ. Hiện nay, ngành học này đang được xã hội đánh giá là một trong những ngành đặc thù quan trọng, có tiềm năng và mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp

Giờ học ngoại khóa sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng tại thư viện ĐH Duy Tân
Giờ học ngoại khóa sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng tại thư viện ĐH Duy Tân

Chương trình đào tạo ngành tài chính Ngân hàng tại ĐH Duy Tân cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, kiến thức cơ sở ngành Ngân hàng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng được kiến thức vào thực tiễn. Sinh viên khi theo học ngành Tài chính Ngân hàng – chuyên ngành Ngân hàng tại Đại học Duy Tân sẽ được cung cấp kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, phát hành cổ phiếu, huy động vốn, cách tư vấn cho các doanh nghiệp về các hoạt động trên thị trường vốn như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua hệ thống ngân hàng. 

Đối với chuyên ngành học này thời gian được đào tạo tại ĐH Duy Tân là 4 năm với khung chương trình cụ thể như sau:

Mã Môn Tên Môn Số Đơn vị Học Tập Ghi chú
ĐẠI CƯƠNG      
Phương Pháp (Học Tập)      
COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 2  
COM 102 Viết (tiếng Việt) 2  
PHI 100 Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) 2  
Công Nghệ Thông Tin      
CS 101 Tin Học Đại Cương 3  
CS 201 Tin Học Ứng Dụng 3  
Khoa Học Tự Nhiên      
Toán Học      
MTH 101 Toán Cao Cấp C1 3  
MTH 102 Toán Cao Cấp C2 2  
Khoa Học Xã Hội      
Đạo Đức & Pháp Luật  (Chọn 1 trong 3)      
DTE 201 Đạo Đức trong Công Việc 2  
LAW 201 Pháp Luật Đại Cương 2  
MED 268 Y Đức 2  
Tự chọn về Xã Hội (Chọn 2 trong 5)      
AHI 391 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Đông & Việt Nam 2  
AHI 392 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây 2  
EVR 205 Sức Khỏe Môi Trường 2  
HIS 221 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 1 2  
HIS 222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 2  
Hướng Nghiệp      
DTE-BA 102 Hướng Nghiệp 1 1  
DTE-BA 152 Hướng Nghiệp 2 1  
Triết Học & Chính Trị      
HIS 361 Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3  
PHI 161 Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx – Lenin 1 2  
PHI 162 Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx – Lenin 2 3  
POS 361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2  
Ngoại Ngữ (Chọn 12 trong 16)      
ENG 116 Reading – Level 1 1  
ENG 117 Writing – Level 1 1  
ENG 118 Listening – Level 1 1  
ENG 119 Speaking – Level 1 1  
ENG 166 Reading – Level 2 1  
ENG 167 Writing – Level 2 1  
ENG 168 Listening – Level 2 1  
ENG 169 Speaking – Level 2 1  
ENG 216 Reading – Level 3 1  
ENG 217 Writing – Level 3 1  
ENG 218 Listening – Level 3 1  
ENG 219 Speaking – Level 3 1  
ENG 266 Reading – Level 4 1  
ENG 267 Writing – Level 4 1  
ENG 268 Listening – Level 4 1  
ENG 269 Speaking – Level 4 1  
GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG      
Giáo Dục Thể Chất Căn Bản      
ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không 1  
ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1  
Giáo Dục Thể Chất Sơ Cấp (Tự chọn) (Chọn 1 trong 6)      
ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1  
ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1  
ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1  
ES 224 Bóng Bàn Cơ Bản 1  
ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1  
ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1  
Giáo Dục Thể Chất Cao Cấp (Tự chọn) (Chọn 1 trong 6)      
ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1  
ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1  
ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1  
ES 274 Bóng Bàn Nâng Cao 1  
ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1  
ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1  
Giáo Dục Thể Chất Nâng Cao      
ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1  
ĐẠI CƯƠNG NGÀNH      
Kinh Tế      
ECO 151 Căn Bản Kinh Tế Vi Mô 3  
ECO 152 Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô 3  
ECO 251 Kinh Tế Lượng 2  
ECO 302 Kinh Tế Trong Quản Trị 2  
Xác Suất Thống Kê & Tối Ưu Hóa      
MGO 301 Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất 3  
STA 151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán 3  
STA 271 Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) 2  
Quản Trị (Thuần Túy)      
MGT 201 Quản Trị Học 2  
MGT 403 Quản Trị Chiến Lược 3  
Kế Toán      
ACC 201 Nguyên Lý Kế Toán 1 3  
ACC 202 Nguyên Lý Kế Toán 2 3  
ACC 301 Kế Toán Quản Trị 1 2  
Tiếp Thị      
MKT 251 Tiếp Thị Căn Bản 3  
Hệ Thống Thông Tin  (Chọn 1 trong 2)      
IS 251 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 3  
IS 252 Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 3  
Quản Trị Nhân Sự      
HRM 301 Quản Trị Nhân Lực 3  
Tài Chính      
FIN 301 Quản Trị Tài Chính 1 3  
Luật Pháp      
LAW 403 Cơ Sở Luật Kinh Tế 3  
Tài Chính & Ngân Hàng      
FIN 271 Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 2  
FIN 272 Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 2  
FIN 302 Quản Trị Tài Chính 2 3  
Giải Pháp PBL      
FIN 296 Tranh Tài Giải Pháp PBL 1  
CHUYÊN NGÀNH      
Tài Chính Công

  (Chọn 1 trong 2)

     
FIN 381 Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) 2  
LAW 362 Thuế Nhà Nước 2  
Tiếp Thị      
MKT 376 Tiếp Thị Ngân Hàng 2  
Tài Chính Đầu Tư  (Chọn 3 trong 5)      
BNK 354 Thanh Toán Quốc Tế 2  
FIN 383 Thị Trường Chứng Khoán 2  
FIN 401 Các Tổ Chức Tài Chính 3  
FIN 406 Thẩm Định Dự Án Đầu Tư 2  
FIN 424 Tài Chính Vi Mô 2  
Kế Toán      
ACC 426 Kế Toán Ngân Hàng 2  
Ngân Hàng & Bảo Hiểm  (Chọn 4 trong 5)      
BNK 401 Ngân Hàng Trung Ương 2  
BNK 404 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 3  
BNK 405 Nghiệp Vụ Bảo Hiểm 2  
BNK 406 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại 2  
BNK 413 Thẩm Định Tín Dụng 2  
Tranh Tài Giải Pháp PBL      
FIN 396 Tranh Tài Giải Pháp PBL 1  
FIN 496 Tranh Tài Giải Pháp PBL 1  
Tài Chính      
FIN 402 Tài Chính Đầu Tư 3  
FIN 473 Quản Trị Rũi Ro 3  
Tốt Nghiệp  (Chọn 1 trong 2)      
MGT 448 Thực Tập Tốt Nghiệp 5  
MGT 449 Thực Tập Tốt Nghiệp 5

Với >94% sinh viên tốt nghiệp ngành học này có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi ra trường là con số ấn tượng để khẳng định chất lượng đào tạo vượt trội của ĐH Duy Tân so với các trường ĐH khác tại mảnh đất miền trung. 

Hãy tìm hiểu và đăng ký tham gia ngay ngành học này tại ĐH Duy Tân các bạn nhé!