Khái niệm về “Dự án”

(tham khảo bài viết diễn đàn ĐH Duy Tân)

Bạn hiểu thế nào về Dự ÁnBài viết này sẽ giúp bạn hình dung ra khái niệm này một cách chung nhất, nguyên tắc nhất theo cách dễ nhớ nhất có thể.

Dự án là một hoạt động có tính tổ chức hướng đến mục tiêu nào đó.
Dự án là một hoạt động có tính tổ chức hướng đến mục tiêu nào đó.

Khái niệm chung

Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể nhằm đạt được một kết quả dự kiến trong một thời gian dự kiến với một kinh phí dự kiến.

Tổng thể các hoạt động trong dự án: Dự án bao gồm nhiều công việc mà tất cả đều phải kết thúc bằng một sản phẩm giao nộp – sản phẩm, kế hoạch,  báo cáo, hồ sơ tài liệu mà muốn có đều đòi hỏi những quyết định, điều hoà các mặt yêu cầu, các chi phí và sự chấp nhận rủi ro.

Các công việc lệ thuộc vào nhau: Vì tất cả đều đáp ứng một mối quan tâm sự thành  công của dự án và do đó tất cả chỉ còn là những đóng góp cho một hệ thống rộng lớn. Sự sắp xếp công việc trong dự án phải tôn trọng một trật tự logic về thời gian. Các công việc và tổng thể các công việc cần được thực hiện trong một thời hạn xác định. Do đó dự án có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

Các nguồn lực để thực hiện các công việc và tổng thể công việc là giới hạn. Mỗi dự án thường tiêu phí các nguồn lực. Các nguồn lực này càng bị ràng buộc chặt  chẽ khi chi phí cho dự án là một số thành công then chốt.

Các hoạt động của dự án diễn ra trong môi trường không chắc chắn. Môi trường của  dự án không phải là môi trường hiện tại mà là môi trường tương lai.

Như vậy, dự án và các hoạt động đang tiến hành có những điểm chung. Cả hai đều do con người thực hiện và bị giới hạn về nguồn lực, cả hai đều được lên kế hoạch, thực hiện và kiểm tra. Sự khác biệt ở chỗ các hoạt động đang được tiến hành có tính chất lặp lại, còn dự án thì có thời hạn và là duy nhất.

Hãy thử nghiên cứu về chủ đề này thú vị này nhé, bạn sẽ yêu dự án đấy!